Statuten

De statuten van de Stichting geven een overzicht van de doelstellingen van de Stichting:

 

 1. Het beschermen en versterken van het woonklimaat in de wijk Boomberg door: 
 • bouwverdichting en projectontwikkelingen die zich niet verdragen met het villawijk karakter zo veel mogelijk tegen te gaan 
 • begroeïng in de wijk zorgvuldig te (doen) beheren 
 • vestiging en uitbreiding van met name verkeersaantrekkende bedrijven en instellingen zo veel mogelijk te weren
 • verkeersluwte en verkeersveiligheid te bevorderen in het bijzonder ten behoeve van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers
 • ecologische en cultuur-historische waarden in het natuurlijke overgangsgebied tussen het Corversbos en het centrum van Hilversum zorgvuldig te bewaren.
 1. Het veiligstellen van de bestemming en het gebruik van gronden en gebouwen tegen iedere inbreuk, die fundamenteel strijdig is met het bestemmingsplan Noord-Westelijk Villagebied.
 2. Het bevorderen van een hechte band en “Nabuurschap” tussen alle wijkgenoten.
 3. Het uitgeven van “De Boomberg Krant”.
 4. Het uitoefenen van bevoegdheden en wijkbeheer, welke door de gemeentelijke of andere overheden in het kader van bestuurlijke decentralisatie aan de stichting zijn overgedragen, geattribueerd, gedelegeerd of gemandateerd.
 5. Het stimuleren van sociale en culturele ontmoetingen.
 6. Het beheren van terreinen en gebouwen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, archivalia en zaken van cultuurhistorisch belang, alsmede financiële vermogensbestanddelen teneinde bovenstaande doelen te realiseren.

 

Vanaf de begindagen is gekozen voor de rechtsvorm van een “Stichting”. De belangrijkste reden hiervoor is om te zorgen dat het vermogen van de Stichting enkel kan worden aangewend conform de doelstelling van de Stichting. Bij een vereniging worden de besluiten immers genomen door de ledenvergadering. Bij een beperkte opkomst voor een vergadering, zouden de middelen dan vrij kunnen worden aangewend.


Het grote nadeel van een Stichting is, dat het Bestuur zichzelf (her)benoemt en daardoor besluiten kan nemen, zonder zich af te vragen hoeveel draagvlak hiervoor is. Vandaar dat we hebben getracht om in onze statuten zoveel mogelijk de stem van de buurtbewoners te laten doorklinken, bijvoorbeeld bij de voordracht en benoeming van nieuwe bestuursleden.