Portefeuilles

Op basis van haar statuten richten de werkzaamheden van de Stichting zich op enkele beleidspilaren: Ruimtelijke Ordening en Groen, Sociale Cohesie, Communicatie en Veiligheid & Verkeer.

 

Ruimtelijke Ordening en Groen

Door de jaren heen heeft de Stichting zich sterk gemaakt voor het behoud van het unieke karakter van de Boomberg, wat heeft bijgedragen aan het hoge leefklimaat van vandaag. De Stichting probeert zich hierbij zoveel mogelijk te onthouden van kwalitatieve oordelen, maar zich daarentegen te baseren op wat er volgens de bestemmingsplannen wel en niet is toegestaan. In haar acteren probeert ze de belangen van haar bewoners op de juiste manier te behartigen door niet dogmatisch te zijn indien hiermee het algemeen belang niet wordt gediend. In de praktijk betekent dit, dat de Stichting zich altijd op de hoogte stelt van “grote” infrastructurele ontwikkelingen, maar bij kleine zaken enkel betrokken raakt op verzoek van direct betrokken buurtbewoners.

Het behouden en versterken van het woonklimaat kan enkel in samenwerking met de Gemeente Hilversum. Vandaar ook dat “het verbeteren van relaties tussen bewoners en de gemeente” een expliciete doelstelling van de Stichting is. Middels regulier overleg en een voorspelbaar beleid (handhaving vigerende Bestemmingsplan en Welstandsnota) tracht de Stichting een betrouwbare partner te vormen voor de Gemeente.

 

Sociale Cohesie

Naast het woonklimaat heeft de Stichting zich vanaf het begin ook ingezet voor het “bevorderen van een hechte band en cohesie tussen alle bewoners”. Dit doet zij door mensen samen te brengen voor tal van activiteiten en het stimuleren van nieuwe activiteiten door hiervoor fondsen ter beschikking te stellen. Zo kent de buurt het Rosarium-concert, de St. Maarten viering, een tuinclub, een buurtfeest, de koningsdagviering, het Boomberg tennistoernooi, etc, etc. Deze activiteiten worden verzorgd door buurtbewoners, voor buurtbewoners.

 

 

Communicatie

Een belangrijke rol van de Stichting is om te zorgen dat er communicatie is over de wijk, haar bewoners en de activiteiten die er plaatsvinden. Hiertoe beschikt de Stichting over 2 middelen. Het ene middel is deze website, waar er á tempo kan worden gecommuniceerd met de buurtbewoners over ontwikkelingen en activiteiten.

Daarnaast wordt er 2 keer per jaar een fysieke Boombergkrant uitgegeven. Deze biedt de gelegenheid om dieper in te gaan op de historie, de mensen, de gebouwen en de activiteiten in de Boombergwijk. De Boombergkrant wordt bezorgd door buurtbewoners, bij buurtbewoners.

 

 

Veiligheid & Verkeer

Een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid van een wijk betreft de veiligheid. Op zijn beurt is de verkeerssituatie een belangrijk onderdeel van de veiligheid in de wijk. Vandaar dat wij actief contact onderhouden met onze wijkagent(en) en een stem hebben in ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en verkeer. Dit betreft zowel de inrichting van onze stoepen en straten, als het beleid rond parkeren en verkeersstromen. Ook hierbij proberen we steeds (vaak met behulp van de Gemeente) de behoeften en wensen van onze bewoners leidend te maken in onze benadering.

 

 

Financien

De Stichting WijkOverlegOrgaan de Boomberg kent drie bronnen van inkomsten: Giften, Advertenties en Vrienden van de Boomberg. Verreweg het grootste deel van de inkomsten wordt gegenereerd uit giften. Veel Boombergbewoners ondersteunen de Stichting door het jaarlijks overmaken van een vrijwillig bedrag. Om de kosten van de Boombergkrant te kunnen betalen, maken we gebruik van adverteerders. Doel is niet om van de Boombergkrant een reclamefolder te maken, maar om een mooie fysieke krant te maken tegen acceptabele kosten. Sinds 2020 hebben we ook het concept " Vrienden van de Boomberg". Dit zijn bedrijven die bereid zijn wat extra te doen. Door hun bijdrage helpen ze om onze activiteiten mogelijk te maken.

 

De penningmeester van de Stichting legt periodiek verantwoording af aan het bestuur door inzicht te geven in kosten en uitgaven. Hij maakt een begroting en volgt deze op. De penningmeester maakt een overzicht van uitgaven en inkomsten en legt dit periodiek (jaarlijks) voor aan een kascommissie, die onafhankelijk is van het bestuur.