Laatste Ontwikkelingen Talpa

Gepubliceerd op: 04-04-2021

Geachte bewoners van de Boombergwijk,

Langs deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond de komst van Talpa naar onze wijk en de rol daarin van ons als Stichting.

We zijn verheugd te kunnen melden dat we, dankzij goed overleg, tot een overeenkomst lijken te zijn gekomen waar alle betrokken partijen, Talpa, projectontwikkelaar Van Wilsum, Gemeente Hilversum, Stichting WOO De Boomberg, Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ en natuurlijk de bewoners, achter kunnen staan.

Als Stichting hebben wij, op verzoek van buurtbewoners en na rondgaan van een petitie, ons actief met de situatie bemoeid. Hierbij zijn het bestemmingsplan en de belangen van de (direct) omwonenden steeds onze leidraad geweest. Dit heeft geleid tot vele avonden vergaderen, een traject met een mediator van de gemeente, het indienen van zienswijzen, informatieavonden op het gemeentehuis, een bezwaarprocedure en uiteindelijk een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Onderstaand vinden jullie de huidige status van deze gesprekken en de rol die wij als Stichting daarin hebben gespeeld. Voor de goede orde, ook alle andere partijen hebben hier zeer actief aan bijgedragen, maar langs deze weg willen we onze activiteiten en positie in dit dossier verduidelijken.

Ten eerste het parkeren. Origineel wilde Talpa / Van Wilsum de bestaande parkeergarage uitbreiden, met daarin extra ruimte voor 108 auto’s. Daarnaast stelde de Gemeente ook nog eens 50 parkeerplaatsen in de wijk beschikbaar. Tevens was men in overleg met de Gemeente om te kijken of het betaald parkeren in de buurt ongedaan kon worden gemaakt.

Uiteraard hebben wij het liefste geen extra auto’s, maar met de centralisatie van de medewerkers van Talpa in Hilversum heeft Talpa natuurlijk toezeggingen moeten doen richting die medewerkers.

Afgesproken is nu dat de parkeergarage niet wordt uitgebreid, maar dat er bovengronds, verlaagd en zoveel als mogelijk uit het zicht gefaseerd eerst 30 en uiteindelijk 70 parkeerplaatsen worden aangelegd. Daarnaast zal Talpa intern zoveel mogelijk stimuleren dat mensen niet met de auto komen. Daarnaast is de verwachting dat ook het thuiswerken als gevolg van Covid-19 bij Talpa positieve gevolgen zal hebben voor het aantal verkeersbewegingen. Er worden in principe daardoor geen parkeerplaatsen buiten het terrein toegekend (hoewel dit helaas niet 100% kan worden uitgesloten, aangezien dit een recht is dat voor alle bewoners geldt).

De rol van de Stichting op dit punt was, dat wij, steeds in dienst van de omwonenden, het bestemmingsplan als leidraad hebben gehouden bij onze actieve interventies. Als Stichting willen we ons niet bemoeien met mooi en lelijk, maar zoveel als mogelijk het bestemmingsplan proberen te handhaven, daar waar de gemeente dit onvoldoende doet.

Uiteraard, nu de omwonenden, na uitgebreide communicatie naar een wat bredere groep, het bovenstaande als een acceptabele oplossing zien, zullen wij op dit gebied onze acties staken, zodra de originele vergunning voor de parkeergarage is ingetrokken (wat zal zijn zodra de nieuwe vergunning is verleend).

Dan de lichtvervuiling door het gebruik buiten normale kantooruren. In het originele plan werd geen enkele maatregel getroffen om de lichtvervuiling in de buurt tegen te gaan.

Ondertussen is met Talpa / Van Wilsum afgesproken dat is het gehele gebouw sensoren worden geïnstalleerd, waardoor verlichting automatisch uitgaat als er een x aantal minuten geen beweging is. Daarnaast zullen in de ruimtes waar ‘s avonds wordt gewerkt verduisterende gordijnen worden geïnstalleerd. Dit zou de lichtvervuiling die momenteel al bestaat sterk moeten reduceren. Daarnaast gold reeds de afspraak dat er geen opnames met publiek worden gemaakt.

Vervolgens de flora en fauna. In het originele plan werd, met name door de aanleg van de parkeergarage, een behoorlijke aanslag gepleegd op het aanwezige groen. Daarnaast was de lichtvervuiling uiteraard niet enkel vervelend voor de omwonenden, maar ook een probleem in verband met de nachtdieren in het Boombergpark.

In het nieuwe plan is afgesproken het groen en de landschappelijke waarden zoveel mogelijk te behouden en te beschermen. Dat betekent dat er verder geen boomkap noodzakelijk is. Daarnaast zal de verduistering een positief effect hebben op de aanwezige nachtdieren, zoals vleermuizen en uilen.

Zowel voor de lichtvervuiling en de flora en fauna, heeft de Stichting actief, en met het bestemmingsplan in de hand, actie gevoerd, zowel tegen het “oneigenlijk gebruik” als studio als de voorgenomen bomenkap en aantasting landschappelijke waarden.

Wederom, nu alle direct betrokken partijen akkoord zijn met de gevonden oplossing, zullen wij onze activiteiten beëindigen, zodra een en ander is geeffectueerd.

En ‘last but not least’ de verkeersveiligheid. Dit was ons belangrijkste punt. Origineel was er geen sprake van een verkeersplan en werd er noch op het Talpa terrein, noch in de omgeving, op enigerlei wijze rekening gehouden met extra verkeersbewegingen.

Naast het meer dan halveren van de extra parkeerplaatsen (zie boven), hebben we nu afgesproken dat er op het terrein eenrichtingsverkeer komt, waardoor het verkeer ‘s ochtends ordentelijk via de Bergweg binnen rijdt en ‘s avonds via de Schuttersweg eruit. Hierdoor vermijden we verkeer op de Schuttersweg tijdens schooluren. Daarnaast zorgt het niet hoeven uitgeven van werknemersparkeerplaatsen voor minder geparkeerde auto’s in de buurt, wat de overzichtelijkheid bevordert.

Daarnaast kijkt de gemeente, samen met de direct betrokkenen, naar mogelijkheden om de verkeersstromen buiten het terrein ook veilig te laten verlopen. Hierbij komen meerdere opties aan de orde, waaronder het eventueel eenrichtingsverkeer maken van de Lambertus Hortensiuslaan de wijk in.

Verkeer is altijd een heikel punt in de wijk. Bewoners die hier langer wonen, hebben meerdere episodes hieromtrent meegemaakt. Vandaar ook, dat we, richting de bij Talpa actief betrokken bewoners, onze positie als Stichting steeds helder hebben gemaakt. Als Stichting nemen we geen positie in rond verkeersstromen in de wijk. Wat we wel doen, is het actief ondersteunen van de bewoners in het activeren van de gemeente. Elke oplossing waar de gemeente mee komt en die de instemming van de bewoners heeft, is ook een acceptabele oplossing voor ons.

De direct omwonenden hebben ook in dit dossier getracht alle mensen met een direct en groot belang te betrekken bij de voorstellen. Uiteraard rekent men het niet tot zijn / haar verantwoordelijkheid om de gehele Boomberg te informeren. Verkeersveiligheid en burgerparticipatie zijn de rol van de gemeente, dus het nemen van besluiten en de informatievoorziening daaromtrent is aan hen.

Zoals u kunt zien, hebben alle partijen wat moeten inleveren, ten opzichte van hetgeen ze hadden gewenst. Wat ons betreft is dat het kenmerk van een goed compromis. Uiteraard hadden we als Stichting liever geen extra verkeer en parkeerplaatsen gehad, maar we denken met bovenstaande maatregelen een acceptabele oplossing te hebben bereikt. Waarbij de verkeersveiligheid buiten het terrein vooralsnog een aandachtspunt blijft, waarvoor wij de aandacht van de gemeente zullen blijven vragen.

Tenslotte, dient niet onvermeld te blijven dat we er als Hilversum een prachtige en gerenommeerde mediapartij bij krijgen! Dit maakt ons als Mediastad meer interessant en trekt wellicht ook andere partijen en werkgelegenheid naar Hilversum. En wellicht dat Talpa wel indirect wat reclame maakt voor de prachtige buurt waarin ze zijn neergestreken….

Rest mij slechts om mijn dank uit te spreken aan een aantal, niet bij naam genoemde personen, die een deel van hun eigen vrije tijd hebben opgeofferd, gedurende een periode van anderhalf jaar, om de veiligheid en het uitzicht binnen onze wijk te beschermen. Daarnaast heeft een nog veel groter aantal mensen actief bijgedragen door mee te dragen in de kosten van de genoemde juridische procedures. Dit stemt ons trots en voelt als een steun in de rug en mentale beloning voor onze eigen inspanningen.

Wij rekenen erop dat het bovenstaande ook uw goedkeuring kan wegdragen en dat u begrip heeft voor de gemaakte afwegingen.

Met vriendelijke groet,

Namens het voltallige bestuur van Stichting WijkOverlegOrgaan de Boomberg

Helmi Duijvestein